مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی ایرانIranian journal of ornamental plantsIJOPOrnamental Plantshttp://ijop.isop.irfajalali13960701gregorian201792322online1
Faعملکرد ویژگیهای بصری و زیبایی شناختی گیاهان در کاهش اثرات آلودگی صوتیVisual and Aesthetic Performance of Plants in Reducing Effects of Noise pollutionتوسعه و طراحی فضای سبزDevelopment and Design of LandscapesمروریReview Paperبه علت گسترش سریع صنایع، شهرنشینی و سیستم حمل و نقل، آلودگی صوتی به میزان قابل توجهی در سال‌ها‌ی اخیر افزایش یافته است. گیاهان به عنوان ارزانترین عناصر طبیعی برای کاهش آلودگی صوتی محیط در مقایسه با عناصر سخت از جمله سیمان، فلز، پلاستیک و مصالح دیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف نهایی کنترل صدا، افزایش آسایش، رضایتمندی و سلامتی افراد ساکن شهرها است. بعبارتی، کمربندهای سبز در شاهراه‌ها و خیابان‌ها به عنوان عوامل محافظت کننده اماکن مسکونی از آلودگی صوتی ناشی از تردد انواع وسایط نقلیه از مهمترین خدمات شهری فضای سبز به شمار می‌آید. براساس مطالعات انجام گرفته، درختان نسبت به سایر موانع هم ردیف خود در تقلیل آلودگی صدا از قابلیت بیشتری برخوردار بوده و موثر عمل می-کنند. روش‌های متعددی برای اندازه‌گیری اثرات عناصر منظر بر کاهش صدا در سال‌های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است. در مقاله حاضر پوشش‌های گیاهی بعنوان یکی از عوامل کاهنده‌ صوت در محیط‌های شهری نه‌تنها با کاهش صوت بلکه با افزایش جذابیت‌های بصری سطح تحمل افراد را نسبت به صوت‌های مزاحم افزایش می‌دهند و نحوه ترکیب این گونه ها وجنبه های زیباشناختی آن‌ها که می‌تواند تاثیر مثبتی بر روی کاهش اثرات صوت‌های مزاحم بر روی افراد داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.Due to the rapid industrialization, urbanization and transport systems, noise pollution has reached to a disturbing level over the past few years. Plants have been suggested as an affordable and natural construction to mitigate outdoor noise pollution in comparison to concrete, metal, plastic and other man-made materials. The goal of noise control is to promote relaxation, satisfaction and well-being in urban residents. Green belts in residential areas are known as one of the most important and effective methods to reduce noise pollution caused by road traffic in urban areas. A row of trees may be an effective technique compared to other barriers in decreasing noise pollution. In recent years, several methods have been used for measuring the effects of landscape elements on noise reduction. The results showed that green elements not only mitigate noise pollution but also play important role in creating attractive scenes for people which may enhance human tolerance for noise pollution. In addition, organization of plants and their aesthetic values may have positive role on noise reduction.آلودگی صوتی کمربندهای سبز کاهنده‌های صوتی شبیه‌سازی صوتی جذابیت‌های بصری گیاهانGreen Belts Noise Pollution Noise Attenuation Sound Simulation Vegetation Visual Aesthetic3747http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=27NedaKhodayariنداخدایاریNoDepartment of Landscape: Architecture, Faculty of Agriculture, University of Tabrizگروه مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزAhmadHamiاحمدحامیahmadhami2008@gmail.comNoDepartment of Landscape: Architecture, Faculty of Agriculture, University of Tabrizگروه مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
Faکارایی حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید، کلرپیریفوس، سایپرمترین و پالیزین در کنترل زنجرک Orosanga japonicus Melichar روی گیاه زینتی شمشاد، Euonymus japonicus Thunb.Efficiency of Insecticides Imidacloprid, Chlorpyrifos, Cypermethrin and Palizin in Control of Planthopper, Orosanga Japonicus Melichar on Ornamental Plant, Euonymus japonicus Thunb.آفات و بیماری هاPests and Diseasesپژوهشی کاملResearch Paperزنجرک Orosanga japonicus Melichar (Hem.: Ricaniidae) با تغذیه از شیره گیاهی، ترشح عسلک و جلب قارچ دوده، زیبایی گیاه شمشاد، Euonymus japonicus Thunb. را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق کارایی سه حشره‌کش شیمیایی شامل ایمیداکلوپرید (5/0 میلی‌لیتر در لیتر)، کلرپیریفوس (2 میلی‌لیتر در لیتر)، سایپرمترین (5/0 میلی‌لیتر در لیتر) و حشره‌کش گیاهی پالیزین (5/2 میلی‌لیتر در لیتر) علیه زنجرکO. japonicus مقایسه شد. هر تیمار با سه تکرار شامل سه متر بوته شمشاد اجرا و تعداد زنجرک‌های زنده روی بوته قبل از محلول پاشی و تا پنج روز بعد از آن شمارش گردید. سپس کارایی حشره‌کش‌ها با استفاده از فرمول هندرسون- تیلتون محاسبه شد. مؤثرترین حشره‌کش در کنترل زنجرک O. japonicus حشره‌کش سایپرمترین (100 درصد کارایی) بود. همچنین حشره‌کش ایمیداکلوپرید کارایی چشمگیری (100-97 درصد) در مقایسه با دو حشره‌کش دیگر ایجاد کرد. بالاترین کارایی حشره‌کش پالیزین و کلرپیریفوس به ترتیب در روزهای اول (8/93 درصد) و دوم (3/80 درصد) پس از محلول پاشی بدست آمد. بنابراین پالیزین به دلیل کم‌خطر بودن برای محیط زیست می‌تواند در کنترل زنجرک O. japonicus نقش مهمی داشته باشد و به عنوان جایگزین حشره‌کش‌های شیمیایی پر خطر در کنترل زنجرک O. japonicus به کار گرفته شود.The planthopper, Orosanga japonicus Melichar (Hem.: Ricaniidae) with feeding on plant sap, excreting honeydew and providing the growth of black sooty mould affects the beauty of the spindle plant, Euonymus japonicus. In this research, efficiency of three chemical insecticides, imidacloprid (0.5 ml/L), chlorpyrifos (2 ml/L), cypermethrin (0.5 ml/L) against O. japonicus was compared with a botanical insecticide, palizin® (2.5 ml/L). Each treatment consisted of three replications and 3 m in length of Euonymus plant that number of live leafhoppers on it was counted one day before spraying up to 5 days after spraying. The efficiency of insecticides was calculated according to Henderson and Tilton’s formula. The most effective insecticide in control of O. japonicus was cypermethrin (100% efficiency). After cypermethrin, imidacloprid caused remarkable efficiency (97-100%). The highest efficiency of palizin® and chlorpyrifos was obtained on the first day (93.8%) and on the second day (80.3%) after treatment, respectively. So, palizin® can be effective in control of O. japonicus because of low risk for the environment and may be used instead of hazardous chemical insecticides in control of O. japonicus.Orosanga japonicus ، Euonymus japonicus، حشره‌کش شیمیایی، حشره‌کش گیاهی، شمشادbotanical insecticide, chemical insecticide, Euonymus japonicas, Orosanga japonicus, spindle1321http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=25MoloudGholamzadeh-Chitgarمولودغلام زاده چیتگرb_gh.chitgar60@yahoo.comYesPlant Protection Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Eduبخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آ
Faبهبود شاخص‌های کیفی و افزایش ماندگاری در ارقام گل رز Black magic و Maroussia توسط تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیکImproving Qualitative Parameters and Increasing Longevityin Rosa hybrida (cvs. Black Magic & Maroussia) by Salicylic Acid Post Harvest Treatmentفیزیولوژی پس از برداشتPostharvest Physiologyپژوهشی کاملResearch Paperگل رز (Rosa hybrida) از مهمترین گل‌های بریده در سطح جهان است. پژوهشی با هدف افزایش طول عمر و کاهش عارضه خمیدگی گل رز در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات بر روی دو رقم رز بلک مجیک و ماروسیا انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک در چهار سطح (0، 25/0، 5/0 ، 75/0 میلی‌مولار) انجام شد. نشت یونی، رطوبت نسبی بافت، شاخص کیفی گل، طول عمر، میزان جذب محلول، تعداد کلونی باکتری، فعالیت آنزیم پال، تشکیل لیگنین و میزان پروتئین اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد صفات نشت یونی، میزان محلول جذب شده، شاخص کیفی گل در روز چهاردهم و شانزدهم آزمایش در سطح 1 درصد معنی دار گردیدند و صفات شاخص کیفی گل در روز دهم آزمایش، تعداد کلونی باکتری، فعالیت آنزیم پال، تشکیل لیگنین و میزان پروتئین معنی‌دار شدند. کمترین میزان نشت یونی و بیشترین فعالیت آنزیم پال در غلظت 25/0 میلی‌مولار، بیشترین میزان محلول جذب شده در غلظت 75/0 میلی‌مولار ، کمترین تعداد کلونی تشکیل شده در غلظت صفر میلی‌مولار و بیشترین مقدار لیگنین در غلظت 5/0 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک بدست آمد. بیشترین میزان پروتئین در رقم ماروسیا و بیشترین طول عمر و بهترین شاخص کیفی گل مربوط به رقم بلک مجیک بود. اسید سالیسیلیک در غلظت پایین باعث تأخیر در پیری گل رز گردید و طول عمر گل بسیار تحت تأثیر نوع رقم بود.Rose (Rosa hybrida), is one of the most important cut flowers in the world. Due to importance of extending longevity and decreasing bent neck disorder of rose cut flowers, an experiment was carried out in the Ornamental Plants Research Center, Mahallat. Treatments consisted of different concentrations of salicylic acid in four levels (0, 0.25, 0.5, 0.75 mM). Different characters such as: Electrical conductivity, tissue relative humidity, flower quality index, longevity, amount of solution uptake, number of bacterial colonies, activity of PAL enzyme, lignin formation and amount of protein were measured. Results indicated that electrical conductivity, amount of solution uptake, tissue relative humidity in the 14th and 16th day of experiment were significant at 1(%) level and in the 10th day of experiment, nunmber of bacterial colonies, activity of PAL enzymes, lignin formation and amount of protein were significant at 0.1(%) level. Lowest amount of electrical conductivity and highest amount of PAL enzyme activity was attained at 0.25 mM of salicylic acid, whereas the highest amount of solution uptake was observed in 0.75 mM of salicylic acid. The lowest number of bacterial colonies and highest amount of lignin was obtained in 0mM and 0.5 mM of salicylic acid. Highest amount of protein was achieved in cv. Maroussia, while the highest longevity and best flower quality index was related to cv. Black magic. Lower concentration of salicylic acid caused delay in senescence of Rose flower; however, flower longevity was highly affected by species.آنزیم پال، باکتری، رز، طول عمر، لیگنینBacteria Lignin Longevity PAL Enzyme Rose2236http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=26SaharMirzaeiسحرمیرزاییsahar_mirzaei81@yahoo.comYesOrnamental Plants Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research,پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلاتBehzadEdrisiبهزادادریسیNoOrnamental Plants Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research,پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلاتTayebehFaramarziطیبهفرامرزیNoDepartment of Horticulture Science, Mehregan University, Mahallat, Iranبخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مهرگان، محلات، ایران
Faاستفاده از گونه‌های بومی در چشم انداز شهری: شهرستان کردکوی استان گلستان (مطالعه موردی)Using Native Species in Urban Landscape: Kordkuy City of Golestan Province (A Case Study)توسعه و طراحی فضای سبزDevelopment and Design of Landscapesپژوهشی کاملResearch Paperبررسی و لحاظ کردن ارزش‌های زیباشناسی گیاهان بویژه گونه‌های درختی بومی جهت کاربرد در پارک‌های شهری، منجر به ایجاد مناظری پایا، سازگار، با صرفه اقتصادی و زیبا می‌گردد. یکی از اصولی که در انتخاب گیاهان در فضای‌سبز کاربرد دارد، جنبه زیباشناسی گیاهان می‌باشد. در این تحقیق ده گونه درختی بومی شهرستان کردکوی از لحاظ زیبایی شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت و طی بازدیدهای میدانی از لحاظ زیبایی منظر در فصول مختلف سال امتیازدهی صورت گرفت. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که گونه‌های انجیلی و لرگ در الویت اول زیباشناختی و در طبقه بسیار زیبا، گونه‌های افرا پلت، توسکا قشلاقی، بلوط، خرمندی، سیاه ولیک و ممرز در الویت دوم و در طبقه بندی زیبا ، درخت کوله خاس و انجیر در اولویت سوم و جزو درختان با زیبایی متوسط طبقه بندی شدند. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق میتوان از درختان بومی به لحاظ ویژگی‌های زیبا شناختی در ایجاد و توسعه فضاهای سبز شهری استفاده نمود.Assessment and considering the aesthetic value of plants, especially native trees in urban parks, will result in economical, beautiful and sustainable landscapes. Selecting plants in landscape won’t be only on the basis of aesthetic value, but a series of factors including; ecological, functional and aesthetic principles leads to appropriate plant selection. In this study, ten native tree species of Kordkuy city were evaluated. Scoring took place during differetnt seasonsaccording to the beauty of the landscape. The result showed that Parrotia persica and Pterocarya fraxinifolia species were very beautiful and very functional for green space. Acer velutinum Boiss, Alnus glutinosa, Quercus, Diospyros spp and Crataegus ambigua were in the second place and Ruscus aculeatus and Ficus carica trees were classified as average. Therefore, according to the results of this research, native trees can be used for the creation and development of urban green spaces in terms of aesthetic properties.اصول زیبایی شناسی درختان بومی فضای سبز، طراحی منظرGardens Landscaping Native Plants4860http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=28AtefehMousadeghعاطفهمصدقat.mosadegh@gmail.comYesDepartment of Green Space Engineering, Nour branch, Islamic Azad University, Nour, Iranگروه مهندسی فضای سبز، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.Seyede KhadijehMahdaviسیده خدیجهمهدویNoof Natural Resource, Nour branch, Islamic Azad University, Nour, Iranگروه منابع طبیعی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایرانJalalMahmoudiجلالمحمودیNoof Natural Resource, Nour branch, Islamic Azad University, Nour, Iranگروه منابع طبیعی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران
Faافزایش شاخص‌های کمی و کیفی گلایول از طریق تراکم بوته و روش کاشتIncreasing Qualitative and Quantitative Indices in Gladiolus via Plant Density and Planting Methodبه نژادی و به باغیBreeding and Cultivationپژوهشی کاملResearch Paperاین پژوهش به منظور تعیین بهترین تراکم بوته و روش کاشت در دو رقم گلایول سفید (White Prosperity) و صورتی (Rose Supreme) به صورت کرت‌های دوبار خرد شده (اسپلیت اسپلیت پلات) در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های کمی و کیفی گلایول در روش و تراکم کاشت برای ارقام White Prosperity و Rose Supreme یکسان هستند، به عبارت دیگر بیشترین میزان ارتفاع بوته، طول سنبله و قطر گلچه در روش کاشت کرتی و تراکم کاشت 40 بوته در متر مربع برای ارقام White Prosperity و Rose Supreme بدست آمد. بیشترین میزان تعداد گلچه در بوته و وزن‌تر کل بوته (گرم) در روش کاشت کرتی و تراکم کاشت 70 بوته در متر مربع برای ارقام White Prosperity و Rose Supreme بدست آمد. به‌طور کلی، روش کاشت کرتی بهترین روش کاشت برای افزایش شاخص‌های کمی و کیفی گلایول است.This study was performed to determine the best plant density and planting methods in two varieties of gladiolus White (White Prosperity) and pink (Rose Supreme). The experiment was conducted in Split-Split Plot design with three replications based on Randomized Complete Block design. The results showed that qualitative and quantitative indices in gladiolus cultivars (White Prosperity and Rose Supreme) were the same in different plant density and planting methodsIn other words, the highest plant height, spike length and diameter of floret was recorded in basin method and density of 40 plants per square meter in White Prosperity and Rose Supreme cultivars. The highest number of floret per plant and the plant fresh weight (gr) was observed in the basin method and density of 70 plants per square meter in White Prosperity and Rose Supreme cultivars. In conclusion, the method of planting basin was the best method for increasing quality and quantity indices of gladiolus plants.گلایول تراکم بوته روش کاشتGladiolus Plant Density Cplanting Method6168http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=29BehrouzMoradi Ashourبهروزمرادی عاشورNoDepartmment of Plant Breeding, Agricultur and Natural Resources Research and Education Center of Hamمرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان،Mohammad HosseinAzimiمحمدحسینعظیمیm.h.azimi58@gmail.comNo. Department Genetic and Breeding, Ornamental Plants Research Center, Horticultural Sciences Researcپژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، م
Faراهبردهای کاهش خزان و زردی زود هنگام درختان چنار (Platanus orientalis) در شهر محلاتStrategies for Decreasing Leaf Fall and Early Chlorosis of Plane Trees (Platanus Orientalis) in Mahallat Cityتوسعه و طراحی فضای سبزDevelopment and Design of Landscapesپژوهشی کوتاهShort Communicationدرخت چنار Platanus orientalis یکی از رایج‌ترین درختان مورد استفاده در فضای سبز شهری است که به دلیل داشتن تاج مناسب و رشد نسبتا سریع مورد علاقه بسیاری از طراحان منظر شهری است. در سال‌های اخیر کلروز و خشکیدگی زودرس سرشاخه‌های این درختان یک مشکل جدی در برخی نقاط ایران و جهان شده است. در این تحقیق با مشاهدات میدانی مناطق شهری محلات و تجزیه نمونه‌های گیاه و خاک درختان بیمار، نتایج حاصله به روش آزمون t با درختان سالم (شاهد) مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درختان بیمار نسبت به درختان سالم دچار کمبود نیتروژن، فسفر و بور بودند که می تواند مرتبط با تنش خشکی و بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی باشد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد مصرف نمک جهت ذوب یخ‌های زمستانه می‌تواند منجر به افزایش شوری و افزایش میزان فعالیت آهک موجود در خاک و صدمه به درختان گردد. از این‌رو ایجاد بستر مناسب با آبیاری بهینه و اجتناب از شور نمودن خاک توصیه می‌گردد.Plane tree (Platanus orientalis) is one of the most common trees in urban landscape due to its relatively rapid growth and an appropriate crown, thus it is favored by many landscape designers. In the recent years, chlorosis and early twigs dieback has been a serious problem in some parts of Iran and also the world. In these research field observations in some urban areas of Mahallat city was carried out in order to analyse the plant and soil samples of diseased trees. The results were compared with non diseased trees (as control) by T-Test method. Results showed that diseased trees have less nitrogen, phosphorus and boron compared with non diseased trees, which can be related with the drought stress and imbalance of nutrients. Meanwhile it is possible that salt application for melting of winter ices, has led to increased salinity and activity of lime in the soil and consequently has damageedthe trees. Therefore, it is recommended to estabelish suitable bed by optimizing irrigation and avoids soil salinization.تغذیه سرخشکیدگی کلروز مدیریت تنشChlorosis Dieback Drought stress management Nutrition112http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=24Seyed MohammadBanijamaliسید محمدبنی جمالیsmbanijamali@yahoo.comYesOrnamental Plants Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research,پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلاتBehzadEdrisiبهزادادریسیNoOrnamental Plants Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research,پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات