مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی ایرانIranian journal of ornamental plantsIJOPOrnamental Plantshttp://ijop.isop.irfajalali13950728gregorian2016101912online1
Faجهش‌های القایی در کشت درون ‌شیشه‌ای، راهکاری موثر در افزایش تنوع در گیاهان زینتیIn vitro Mutation-Breeding, an Effective Strategy for Increasing the Diversity of Ornamental Plantsریزازدیادی و بیوتکنولوژیMicropropagation and BiotechnologyمروریReview Paperاصلاح و تولید ارقام جدید گیاهان زینتی و تکثیر و پرورش آن‌ها صنعتی رو به رشد و در حال گسترش است. کاربرد گیاهان زینتی در فضای سبز و افزایش تقاضای مردم به ارقام جدید سبب شده تا اصلاح‌کنندگان برای تولید واریته‌های جدید با رنگ جذاب، عطر زیاد، دوام بیشتر و مقاومت به تنش‌های زیستی و غیر زیستی برنامه‌ریزی نمایند. بطور کلی تنوع یک اصل اساسی در هر برنامه اصلاحی است و اصلاح نباتات بر جمع‌آوری و یا ایجاد تنوع، انتخاب، ارزیابی و تکثیر ژنوتیپ‌های جدید تکیه دارد. یکی از راه‌های افزایش تنوع، القای جهش در شرایط درون شیشه‌ای است که با استفاده از این روش می‌توان به افزایش تنوع کمک کرده و بهره‌وری برنامه‌های اصلاحی را افزایش داد. لذا انتظار می‌رود با کاربرد این روش، علاوه بر بهبود صفات به انواع جدیدی از صفات دست یافت که در طبیعت وجود ندارند و یا احتمالا در روند تکاملی گیاهان از دست رفته‌اند. مقاله حاضر مروری بر افزایش تنوع در گیاهان زینتی از طریق القای جهش، در تلفیق با روش‌های نوین مانند کشت بافت گیاهی و کاربرد نشانگرهای مولکولی است. با توجه به مطالعه انجام شده، کاربرد عوامل جهش‌زا در کشت درون شیشه‌ای گیاهان زینتی به همراه بکارگیری نشانگرهای مولکولی به منظور تشخیص زود هنگام گیاهان جهش‌یافته و افزایش سرعت تکثیر آنها و در مجموع، افزایش بازده اصلاح گیاهان زینتی از طریق جهش پیشنهاد می‌گردد.Breeding and production of new varieties of ornamental plants as well as their propagation and development is an expanding industry. The application of ornamental plants in landscape and increasing the demand for new varieties has led the breeders to plan for production of new varieties with attractive colors, excessive perfumes, more durability and resistance to biotic and abiotic stresses. Generally, diversity is a basic principle in any breeding program and plant breeding relies on variety, selection, evaluation and production of new genotypes. One way to increase diversity is mutation induction at in vitro conditions. Application of this method can help to increase diversity and enhance the efficiency of breeding programs and improve or achieve useful traits which have been lost in the plants evolution process. This article reviews the new research outcomes for increasing the diversity via induced mutation of ornamental plants combined with modern methods such as plant tissue culture and molecular markers. According to this study, the application of mutagens at in vitro conditions, using the molecular markers for selection of mutant plants in the early stages and increasing the rate of their propagation for enhancing the efficiency of breeding of ornamental plants is suggested.القای جهش تنوع کشت بافت گیاهان زینتی نشانگرهای مولکولیDiversity Molecular markers Mutation induction Ornamental plants Tissue culture123http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=9MahboobehYazdiمحبوبهیزدیNoAbdolrezaBagheriعبدالرضاباقریabagheri@gmail.comNoFerdowsi University of Mashhadدانشگاه فردوسی مشهدAzadehKhademآزادهخادمNoIranian Academic Center for Education, Culture and Research, Branch of Mashhadگروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی مشهدFatemehKeykha Akharفاطمهکیخا آخرNoIranian Academic Center for Education, Culture and Research, Branch of Mashhadگروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی مشهد
Faضرورت و راهکارهای حفظ و نگهداری منابع ژنتیکی گل و گیاهان زینتی کشورRequirements and Guidelines for the Preservation of Genetic Resources of Ornamental Plants in Iranمنابع ژنتیکیGenetic ResourcesمروریReview Paperمنابع ژنتیکی بومی هر کشور، حاصل میلیون‌ها سال تکامل و سازگاری با شرایط اقلیمی هر کشور می‌باشند. این منابع، ذخایر ژنتیکی ارزشمند و مورد نیاز برای اصلاح و استفاده از ژن‌های مفید در پژوهش‌های جاری و آینده کشور هستند. گونه‌های وحشی فراوانی از گل و گیاهان زینتی در اقلیم پهناور ایران سازگار گردیده‌اند. انواع لاله، لاله واژگون، رز، شقایق، نرگس، سوسن، زنبق، میخک، گلایول، گل پامچال و نگونسار از جمله مهمترین گل‌های بومی این سرزمین می‌باشند. اکثر این گیاهان زینتی دارای خواص دارویی مفیدی نیز می‌باشند. تغییرات شدید آب و هوایی، توسعه ارقام جدید امروزی با پایه ژنتیکی محدود و توسعه روش‌های انتقال ژن، عواملی هستند که باعث کاهش تنوع زیستی در سال‌های اخیر گردیده‌اند. حفظ، نگهداری و تکثیر این تنوع در حوزه گل و گیاه کشور قدمی آغازین و ضروری برای توسعه و اجرای گام های مهم بعدی در صنعت گل و گیاه کشور می باشد.Indigenous genetic resources of every country are the result of millions of years of evolution and adaptation to special climatic conditions. These resources are valuable and necessary to breed and use beneficial genes in current and future research plans. There are many wild flowers and ornamental plants available in Iran’s vast region such as Tulips, Fritillaria, Rose, Poppy, Narcissus, Lily, Iris, Carnation, Gladiolus, Primula and Cyclamens which most of them also have medicinal properties. Extreme climatic changes caused by excessive modern human interference, the development of modern cultivars with a limited genetic base and the development of gene transfer techniques are important factors causing a sharp decline in biodiversity in the past few years. Preservation and reproduction of the available variation in Iran’s flowers and ornamental plants are the initial and necessary steps for the development and implementation of the next major steps in ornamental plants industry.تنوع زیستی ژرم پلاسم گیاهان زینتی روشهای حفاظت ذخایر ژنتیکیBiodiversity Conservation methods Genetic resources Germplasm Ornamental Plants2433http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=10HedayatBagheriهدایتباقریbagheri.hedayat@gmail.comYesBu-Ali Sina University, Hamedanدانشگاه بوعلی سینا همدانSaharSakiسحرساکیNoBu-Ali Sina University, Hamedanدانشگاه بوعلی سینا همدان
Faعوامل مؤثر بر پدیده شیشه‌ای شدن بافت گیاهی در شرایط کشت درون‌شیشه‌ای و راهکارهای مقابله با آن مطالعه موردی: گیاه میخک (Dianthus caryophyllus L.)Factors Affecting Plant Tissue Hyperhydricity at in vitro Culture and Strategies to Resolve it Case Study: (Dianthus caryophyllus L.)ریزازدیادی و بیوتکنولوژیMicropropagation and BiotechnologyمروریReview Paperپدیده شیشه‌ای شدن ناشی از تغییرات نامطلوب فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در بافت گیاهی است. در بافت‌های شیشه‌ای شده تعداد دسته‎جات آوندی، سلول‌های روزنه و سلول‌های کوتیکول برگ کاهش می‌یابد و واکوئل‌ها در سلول‌های مزوفیل برگ حجیم می‌شوند. عوامل متعددی بر پدیده شیشه‌ای شدن موثر می‌باشد که از مهم‌ترین این عوامل نوع تنظیم کننده‌ی رشد، نوع و غلظت سیتوکینین‌، نسبت یون نیترات به آمونیوم در محلول غذایی، نوع و مقدار آگار، تهویه و تعداد دفعات واکشت می‌باشد. افزایش غلظت آگار به علت کاهش رطوبت محیط کشت باعث کاهش این پدیده می‌گردد. درحالیکه افزایش غلظت هورمون سیتوکینین‌ و کاهش نسبت یون نیترات به آمونیوم در محیط کشت باعث افزایش آن می‌شود. حضور هورمون BA نسبت به سایر سیتوکینین‌ها و همچنین فیتاژل نسبت به سایر انواع آگار باعث افزایش پدیده شیشه‌ای شدن می‌شوند. استفاده از درپوش پارافیلم به علت افزایش تبادلات گازی باعث کاهش تجمع اتیلن و در نتیجه کاهش میزان شیشه‌ای شدن می‌گردد. کاربرد سیستم سرمادهی از کف می‌تواند باعث کاهش فعالیت تمامی آنزیم‌های آنتی اکسیدانت گردد و منجر به کاهش میزان شیشه‌ای شدن شاخساره‌ها می‌گردد. لذا با توجه به نتایج گزارش شده، جهت کاهش میزان پدیده شیشه‌ای شدن در شرایط درون شیشه‌ای، کاربرد سیتوکینین با غلظت‌های پایین‌تر، جایگزین نمودن BA با سایر سیتوکینین‌های رایج و در صورت لزوم کاربرد غلظت‌های پایین BA (5/0 میلی‌گرم در لیتر)، استفاده از درپوش پارافیلم، افزایش غلظت آگار تا حد قابل قبول (10 گرم در لیتر)، کاربرد سیستم سرمادهی از کف، کاهش تعداد دفعات واکشت تا حد امکان و سازگار نمودن هرچه سریعتر گیاهچه‌های کشت بافتی پیشنهاد می‌گردد.Hyperhydricity is the development of an undesirable physiological and morphological change in plant tissue. In vitrified plants, the number of vascular bundles, stomata and cuticle cells are reduced and mesophyll cells contain massive vacuole. Several factors influence this phenomenon and the most important of these factors include: type of the plant growth regulator, type and concentration of cytokinin, ratio of ammonium to nitrate in the culture medium, type and concentration of agar, ventilation and number of subculturing. Increasing agar concentrations leads to decreasing this phenomenon due to reducing the moisture of culture medium. Increasing concentration of cytokinins and decreasing the ratio of nitrate to ammonium in the medium cause the occurrence of hyperhydricity. Presence of BA in compare to other types of cytokinins and also phytagel in compare to other type of gelling agent enhance the rate of hyperhydricity. Use of Parafilm cap decreases the amount of this phenomenon due to increasing gas exchange and decreasing accumulation of ethylene. The application of bottom cooling systems can reduce the activity of antioxidant enzymes and therefore cause reduction in the amount of hyperhydricity. By considering the reported results, to reduce the amount of hyperhydricity in vitro, using cytokinins with lower concentration, replacing BA with other commonly used cytokinins and if possible use lower concentrations of BA (0.5 mg/l), using Parafilm as vessel closure cap, increasing the concentration of agar to an acceptable level (10 g/l), using bottom cooling, reducing the frequency of sub-culturing as much as possible and acclimating tissue culture plantlets as soon as possible, is recommended.تعداد دفعات واکشت شیشه‌ای شدن غلظت آگار نسبت آمونیوم به نیترات نوع درپوش نوع تنظیم کننده‌ی رشدAgar concentration Number of subculturing Ratio of ammonium to nitrate Type of growth regulator Vessel closure type8595http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=17MahdiyehKharraziسیده مهدیهخرازیma_kh230@yahoo.comYesDepartment of Ornamental Plant Biotechnology, Iranian Academic Center for Education, Culture and Resگروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی مشهدTehranifarTehranifarعلیتهرانی فرNoDepartment of Horticultural Science and Landscape, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Maگروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدHosseinNematiسیدحسیننعمتیNoDepartment of Horticultural Science and Landscape, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Maگروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدAbdol RezaBagheriعبدالرضاباقریNoDepartment of Biotechnology and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhگروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدAhmadSharifiاحمدشریفیNoDepartment of Ornamental Plant Biotechnology, Iranian Academic Center for Education, Culture and Resگروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی مشهد
Faاندام‏زایی غیر مستقیم گل جعفری (Tagetes erecta L.) با استفاده از ریزنمونه‏ هیپوکوتیلIndirect Organogenesis of Tagetes erecta L. via Hypocotyl Explantریزازدیادی و بیوتکنولوژیMicropropagation and Biotechnologyپژوهشی کاملResearch Paperگل جعفری (Tagetes erecta) از گل‌های یکساله حساس به سرما می‏باشد. گل‌های فصلی با توجه به تنوع رنگ فوق العاده خود، از عناصر بسیار مهم فضای سبز محسوب می‌شوند. به منظور تکثیر انبوه گل جعفری، روش‏ کشت بافت جایگزین روش‏ سنتی تکثیر از طریق بذر شده است. در این پژوهش، چهار آزمایش شامل جوانه‏زنی بذر در غلظت‏های مختلف محیط کشت MS و شرایط روشنایی و تاریکی، القاء کالوس، باززایی از کالوس و ریشه‏زایی به صورت طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار (10 نمونه) انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه‏زنی (90‏%) در محیط کشت MS کامل و شرایط روشنایی بود. همچنین درصد جوانه‏زنی به طور معنی‏داری در شرایط روشنایی بیشتر از شرایط تاریکی بود. بیشترین وزن کالوس (8/1 گرم) از ریزنمونه هیپوکوتیل در محیط کشت MS همراه با 1 میلی‌گرم در لیتر NAA و 1/0 میلی‌گرم در لیتر BAP بدست آمد. بیشترین درصد باززایی (3/93‏%) و همچنین بیشترین تعداد شاخساره (3/6) و طول شاخساره (9/1سانتی‏متر) در محیط کشت MS با 3 میلی‏گرم در لیتر BAP + 3/0 میلی‏گرم در لیتر IBA مشاهده شد. 3/93 درصد از شاخساره‏های تولید شده در محیط کشت MSحاوی 5/1 میلی‏گرم در لیتر NAA ریشه‏دار شدند. با توجه به نتایج تحقیقات جاری، می‏توان از ریزنمونه‏ی هیپوکوتیل برای دست‏یابی به یک دستور العمل بهینه‏ی ریزازدیادی گل جعفری بهره جست.Mexican marigold (Tagetes erecta L.) is an annual flower that is sensitive to cold. Seasonal flowers due to their numerous varieties of colors are very important in the landscape design. In order to mass propagate this species, the techniques of plant tissue culture was applied. In this study, four experiments including seed germination at different concentrations of MS medium in the dark and light conditions, callus induction of hypocotyl, regeneration from callus and root formation in different concentrations of plant growth regulators were carried out in a complete randomized design with 3 replications (10 samples). The results showed that the highest percent of seed germination occurred in full strength of MS medium in the light condition (90.00%). The seed germination was significantly higher in the light compared to the dark condition. Hypocotyl explant in MS medium in combination with 1.0 mg.L-1 NAA + 0.1 mg.L-1 BAP produced the highest bulk of callus (1.86 g). The highest regeneration frequency (93.33 %), themaximum number of multiple shoots (6.33) and the maximum shoot length (1.90 cm) was obtained on MS medium supplemented with 3.0 mg.L-1 BAP in combination with 0.3 mg.L-1 IBA. 933.3% of the micro-shoots were rooted on MS medium supplemented with 1.5 mg.L-1 NAA. In conclusion, the hypocotyl explant could be used to achieve an optimal micropropagation protocol for Tagetes erecta.القاء کالوس باززایی جوانه‏ زنی در شرایط درون شیشه‏ ای ریشه‏ زایی گل جعفریCallus induction In vitro seed germination Mexican marigold Regeneration Rooting3443http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=11MarziyehJafariمرضیهجعفریNoRamin University of Agriculture and Natural Resources, Khoozestanدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانMohammad HosseinDaneshvarمحمدحسیندانشورmhdaneshvar2004@yahoo.comYesRamin University of Agriculture and Natural Resources, Khoozestanدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
Faکاربرد ذغال فعال، اسید آسکوربیک و فلوروگلوسینول در کنترل قهوه‏ای شدن کالوس و القاء اندام‏زایی غیرمستقیم در انجیر معابد (Ficus religiosa L.)Activated Charcoal, Ascorbic Acid and Phloroglucinol Control Callus Browning and Induce Indirect Organogenesis in Ficus religiosa L.ریزازدیادی و بیوتکنولوژیMicropropagation and Biotechnologyپژوهشی کاملResearch Paperانجیر معابد (Ficus religiosa) درخت جنگلی چند منظوره با طول عمر طولانی می‏باشد. این گیاه ارزش زینتی و دارویی داشته و در مراسم مذهبی از آن استفاده می‏شود. میزان تکثیر این گیاه در طبیعت پایین است. این پژوهش با هدف بررسی اثر اسید آسکوربیک، فلوروگلوسینول و ذغال فعال در کنترل قهوه‏ای شدن کالوس و میزان باززایی کالوس حاصل از برگ گیاهک انجیر معابد در شرایط درون شیشه‏ای انجام شد. بدین منظور، از غلظت‏های مختلف اسید آسکوربیک (500 و 1000 میلی‏گرم در لیتر)، فلوروگلوسینول (100 و 200 میلی‏گرم در لیتر) و ذغال فعال (2 و 4 گرم در لیتر) در محیط کشت پایه MS حاوی 1 میلی‏گرم در لیتر BAP به همراه 1/0 میلی‏گرم در لیتر IBA استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بهترین تیمار جهت کنترل فنل، با افزودن 1000 میلی‏گرم بر لیتر اسید اسکوربیک به محیط کشت با حداقل تعداد واکشت (2-3) به دست آمد. بیشترین درصد باز‏زایی (100‏%)، بیشترین تعداد شاخساره (56/5) و همچنین بیشترین تعداد واکشت (33/11) از تیمار 200 میلی‏گرم در لیتر فلوروگلوسینول بدست آمد. بطور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن سطوح بالایی از اسید آسکوربیک و ذغال فعال به محیط کشت، به طور قابل توجهی منجر به کنترل تولید ترکیبات فنلی ریزنمونه‌ها می‌گردد.Bodhi tree (Ficus religiosa) is a long-lived valuable multi-purposed forest tree. The tree is exploited due to its ornamental and medicinal value and is used in religious ceremonies. The propagation rate in natural habitat is low. The current study was conducted to investigate the effects of ascorbic acid, phloroglucinol and activated charcoal in controlling callus browning and shoot multiplication in in vitro culture of Ficus religiosa plantlets using callus from leaf segments. The treatments included various concentrations of ascorbic acid (500 and 1000 mg/l), phloroglucinol (100 and 200 mg/l) and activated charcoal (2 and 4 g/l) added to the basal MS medium supplemented with 1.0 mg/l BAP along with 0.1 mg/l IBA. The culture medium containing 1000 mg/l of ascorbic acid controlled callus browning effectively. In this medium the least number of sub-cultures (2-3) were carried out. The highest regeneration frequency (100%), the maximum number of multiple shoots (5.56) and the highest number of subcultures (11.33) were obtained on basal medium supplemented with 200 mg/l phloroglucinol. Finaly, the results of the current study revealed that production of phenolic compounds of explants was significantly controlled by incorporating higher levels of ascorbic acid and activated charcoal into the culture medium.انجیر معابد تکثیر شاخساره ریز کشت شرایط درون شیشه‏ای گیاه داروییFicus religiosa In vitro Medicinal plant Shoot multiplication Subculture5158http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=13MohsenHesamiمحسنحسامیNoRamin University of Agriculture and Natural Resources, Khoozestanدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانMohammad HosseinDaneshvarمحمدحسیندانشورmhdaneshvar2004@yahoo.comNoRamin University of Agriculture and Natural Resources, Khoozestanدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانAminLotfi-Jalalabadiامینلطفی جلال آبادیNoRamin University of Agriculture and Natural Resources, Khoozestanدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
Faمعرفی گیاهان گوشتی متحمل به خشکی مناسب برای فضای سبز شهریIntroduction of Drought Tolerant Succulents Suitable for Urban Landscapingفیزیولوژی پس از برداشتPostharvest Physiologyپژوهشی کاملResearch Paperخشکی یکی از مهمترین عوامل محیطی می‌‌باشد که حداقل 25% از تولیدهای جهانی را محدود می‌سازد. کمیت و کیفیت رشد گیاهان به تقسیم، طویل شدن و تمایزیابی سلول‌ها بستگی دارد و تمام این عوامل ممکن است تحت تاثیر تنش آبی قرار گیرند. همچنین، ترکیب‌های مختلف گیاهی، به شدت تحت تاثیر شرایط محیطی مختلف قرار می‌گیرند. استفاده از گیاهان مقاوم به کم آبی و تنش خشکی در فضای سبز در بحران کم آبی کشور بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در راستای دستیابی به هدف مذکور، این پژوهش در مرکز پژوهشی باغ گیاهشناسی ارم در شیراز انجام گرفت تا درجه تحمل گیاهان گوشتی Crassula portulacaria، Echeveria elegans، Kalanchoe laxiflora، Echeveria affinis در شرایط کمبود آب، با اندازه-گیری ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی (میزان کلروفیل، میزان پرولین، تبادل یونی، وزن‌تر و خشک ریشه‌ها و ساقه‌ها) بررسی شود. گیاهان هم اندازه در گلدان‌های با قطر 20 سانتی‌متر کاشته شدند و در فضای آزاد مشابه محلی که در نهایت در فضای سبز کاشته می‌شدند، قرار داده شدند. در مدت 2 ماه از گرم‌ترین ماه‌های سال یعنی تیر و مرداد، 6 دور آبیاری (5، 10، 15، 20، 25 و 30 روز) به کار برده شد تا وقتی که خاک گیاهان به ظرفیت مزرعه رسید. نتایج نشان که تنش آبی، وزن‌تر و خشک ریشه و ساقه را کاهش داد. مقدار پرولین، نشت یونی و مقدار کلروفیل در همه گیاهان مورد مطالعه تحت شرایط این آزمایش به طور معنی‌داری افزایش یافتند. در نتیجه این پژوهش، با در نظر گرفتن تمام ویژگی‌های اندازه‌گیری شده، دور آبیاری 5 روزه، موجب بالاترین عملکرد در گیاهان شد و همه گیاهان مورد بررسی به عنوان گیاهان مقاوم به کم آبی برای استفاده در فضای سبز توصیه میگردند.Drought is the most important abiotic factor that limits at least 25% of production of world fields. The quantity and quality of plant growth depend on cell division, enlargement and differentiation and all of these factors may be affected by water stress. Also, different plant compounds are strongly influenced by different environmental conditions. The present study was carried out in Eram Botanical Garden Research Center to investigate the degree of drought tolerance in succulents (Crassula portulacaria, Echeveria elegans, Kalanchoe laxiflora, Echeveria affinis) by measuring morphological and physiological characters (amount of chlorophyll, proline, electrical conductivity, wet weight of shoot and root, dry weight of shoot and root) under water deficit conditions. Uniform plants were planted (in 20 cm pots) and kept at open area where they would be finally planted in landscape. Six irrigation intervals (5, 10, 15, 20, 25 and 30 days) were applied until the plant soils reached to field capacity for about 2 critical warmest months of June and July in the area. The experiment was conducted as a complete randomized block design with four replications for each treatment. Results showed that water deficit stress decreased shoot and root fresh and dry weights. Proline content, electrical conductivity and total chlorophyll content was significantly increased in all the succulents under the condition of this experiment. In conclusion, a 5 –day irrigation interval resulted in the highest growth and all of the plants in this study were recommended as drought tolerant plants for landscape design.پرولین تنش آبی ساکولنت، کلروفیل نشت یونی وزن تر وزن خشکChlorophyll Dry weight Electrolyte leakage Fresh weight Proline Succulent Water stress6978http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=15SaharMirzaeiسحرمیرزاییsahar_mirzaei81@yahoo.comYesOrnamental Plants Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research,پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلاتMortezaKhosh-KhuiمرتضیخوشخویNoDepartment of Horticulture Science, Shiraz Universityبخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،MonaDastooryمونادستوریNoDepartment of Horticulture Science, Shiraz Universityبخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،
Faعدم تاثیر میدان‌های مغناطیسی بر سرعت جوانه‌زنی بذور فستوکای بلند (Festuca arandinacea cv. Bravado)Magnetic Fields have no impact on the seed Germination of Tall Festuca (Festuca arandinacea cv. Bravado)توسعه و طراحی فضای سبزDevelopment and Design of Landscapesپژوهشی کاملResearch Paperچمن‌ها هنگام رشد و جوانه‌زنی دارای نیاز آبی بالایی بوده و لازم است به صورت یکنواخت آبیاری شوند. در صورت بهبود شرایط رشد و افزایش سرعت جوانه‌زنی می‌توان در مصرف آب نیز صرفه‌جویی نمود. فستوکای بلند از مهمترین چمن‌های فصل سرد در مناطق خشک محسوب می‌شود. استفاده از مغناطیس، امواج مخابراتی، الکتریسیته ساکن، جریان الکتریکی مستقیم و متناوب، امواج صوتی و غیره در حالات خاصی بر رشد بعضی از گیاهان اثر می‌گذارد. به منظور بررسی تأثیر شدت و مدت زمان‌های مختلف میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه‌زنی فستوکای بلند (Festuca arandinacea)، میدان مغناطیسی متناوب با شدت‌های 5/0 و 5 میلی تسلا در دو زمان 5 و 50 دقیقه و میدان ایستا با شدت 50 میلی تسلا و زمان 150 دقیقه به نمونه‌ها اعمال شدند. در این آزمایش اثر میدان مغناطیسی و الکترو مغناطیس بر درصد جوانه‌زنی بذر چمن، سرعت و میانگین زمان جوانه‌زنی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هیچ اختلاف معنی‌داری بین تیمارها، در مورد درصد جوانه‌زنی بذر و میانگین زمان جوانه‌زنی وجود نداشت. لازم است تحقیقات بیشتر با تیمارهای متفاوت و بهینه‌شده برای استفاده از این فناوری در بهبود جوانه‌زنی چمن، صورت پذیرد.Turf grasses have high water requirements during germination and growth and they must be irrigated constantly. If the condition of germination and growth improves, water could be saved. Tall festuca is one of the most important cool-season grasses in arid areas. Using magnet, carrier waves, static electricity, sound waves, etc. could influence some plants growth in specific conditions. In order to study the influence of flux density and different duration of magnetic field seeds of Festuca arandinacea were exposed to 0.5 mT and 5 mT magnetic fields and 50 mT static field for 5, 50 and minutes, respectively. The influence of magnetic field and electromagnetic on the percent of seed germination, germination rate and mean germination time were investigated. The results showed that no significant difference was observed between different treatments for seed germination percentage and mean germination time. Further research with optimized treatments is required to use this technology to improve festuca germination.الکترو مغناطیس چمن، مغناطیس درصد جوانه‌زنی سرعت جوانه‌زنیElectro magnet Grass Germination percentage7984http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=16RouzbehAbbaszadehروزبهعباس زادهAbbaszadeh@irost.irYesAgriculture Research Institute, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایرانMinaRostamzaمینارستم زاNoAgriculture Research Institute, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایرانRaziehsadatG. Hashemiراضیه ساداتگلستانی هاشمیNoUniversity of Tehran, College of Agriculture and Natural Resourcesپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانHomasadatMasoudianهما ساداتمسعودیانNoUniversity of Tehran, College of Agriculture and Natural Resourcesپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
Faافزایش زنده‌مانی میکروسپورهای رز (رقم آپولو) برای ایجاد گیاهان هاپلوئیدImproving the Viability of Microspores in Rosa hybrida cv. Apollo for Haploid Inductionریزازدیادی و بیوتکنولوژیMicropropagation and Biotechnologyپژوهشی کوتاهShort Communicationیکی از روش‌های به‌نژادی در تولید گیاهان هاپلوئید کشت میکروسپور می‌باشد. این تحقیق در جهت بهینه‌سازی فرایند تولید گیاهان هاپلوئید با استفاده از روش کشت میکروسپور در رز رقم آپولو (Rosa hybrida cv. Apollo) انجام شد. عوامل تأثیرگذار بر زنده‌مانی میکروسپورها از جمله روش‌های جداسازی میکروسپورها (انتهای پیستون سرنگ، آهن‌ربا و هم‌زن مغناطیسی)، محیط جداسازی (NLN، AB، B)، محیط کشت القایی (NLN، A2، AT3(I)، AT3(II) و AT3(III)) مورد مطالعه قرار گرفتند. بهترین روش جداسازی توسط آهن‌ربا و هم‌زن مغناطیسی تشخیص داده شد. در میان محیط‌های جداسازی محیط جداسازی B (محیط فاقد مواد غذایی) بیشترین درصد زنده‌مانی میکروسپور را نشان داد. در میان محیط‌های کشت القایی محیط AT3(I) با90 گرم در لیتر مالتوز بالاترین میزان زنده‌مانی را نشان داد. نتایج تحقیق حاضر بهترین روش جداسازی میکروسپورها و بهترین محیط کشت جداسازی و القایی را با حداکثر میزان زنده‌مانی میکروسپور را برای تحقیقات آینده در زمینه القای هاپلوئیدی در رز ارائه نمود.Production of haploid plants in ornamentals is one of the breeding methods which have been restricted to only a few species. In order to optimize haploid culture in Rosa, the effects of two stress elements (Colchicine and 2,4-D) on microspore viability of R. hybrida cv. Apollo were studied. Two isolation techniques (pestle and magnet bar), three isolation media (NLN, AB, B), five induction media (NLN, A2, AT3 with 90 g.L-1maltose, AT3 with 180 g.L-1 maltose, AT3 with 90 g.L-1 glucose) were also compared. The results showed that, the best isolation technique, isolation medium and induction medium were to use magnet-bar, B medium (medium without any nutrients) and AT3 medium containing 90 g.L-1 maltose respectively. These results provided useful information on microspore isolation and survival for further studies in haploid induction in Rosa.رز میکروسپور هاپلوئیدیHaploidy Microspore Rosa4450http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=12ToktamAhmadiتکتماحمدیNoGorgan University of Agriculture and Natural Resourcesدانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانMehranShariatpanahiمهرانشریعت پناهیmehran.shariatpanahi@abrii.ac.irNoAgricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII)پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایرانMaryamJafarkhani Kermaniمریمجعفرخانی کرمانیNoAgricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII)پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایرانKambizMashayekhiکامبیزمشایخیNoGorgan University of Agriculture and Natural Resourcesدانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Faافزایش ریشه‌زایی در قلمه‌های دو ژنوتیپ گل محمدی (Rosa damascena Mill.)Increasing rooting of two genotypes of Rosa damascena Millبه نژادی و به باغیBreeding and Cultivationپژوهشی کوتاهShort Communicationارزش زینتی، دارویی و اهمیت اقتصادی گل محمدی سبب شده تکثیر این گیاه مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش به منظور ارزیابی و مقایسه قابلیت تکثیر رویشی و ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه‌خشبی دو ژنوتیپ از درختچه‌های گل محمدی آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. اثر نوع ژنوتیپ (ژنوتیپ‌های کامو و سفید زرد قالهر) و غلظت هورمون IBA(غلظت‌ها در سه سطح صفر ،1000و 2000 میلی‌گرم بر لیتر) بر ریشه‌زایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین ژنوتیپ‌های مختلف از نظر ریشـه‌زایی تفاوت‌های مشـخصی وجود داشت. ژنوتیپ تأثیر زیادی بر درصد ریشه‌زایی، تعداد ریشه، طول ریشه و قطر ریشه داشت. ژنوتیپ کامو بالاترین قدرت ریشه‌زایی را نشـان داد و صفات مورد بررسی در ژنوتیپ کامو نسبت به ژنوتیپ سفید زرد قالهر برتری نشان دادند در مجموع کاربرد هورمون IBA باعث افزایش تعداد، طول، قطر ریشه و افزایش درصد ریشه‌زایی در هر دو ژنوتیپ گردید اما غلظت بهینه برای ریشه‌زایی مناسب در دو ژنوتیپ‌ متفاوت بود بالاترین درصد ریشه‌زایی در ژنوتیپ کامو در غلظت 2000 میلی‌گرم در لیتر IBA و در ژنوتیپ سفید زرد قالهر در غلظت 1000 میلی‌گرم در لیتر بدست آمد.Ornamental value, medicinal and economic importance of damask rose has made its mass propagation of great value. The present study was conducted to evaluate and compare vegetative propagation and rooting of two genotypes’ soft wood cuttings at Tarbiat Modarres University. The effect of genotypes (genotypes Camus and yellow white Qalhar) and hormone IBA (various concentrations at 0, 1000, 2000 mg /L-1) on rooting was evaluated. The results showed that there were distinct differences between different genotypes. Genotype significantly affected the rooting percent, number of roots per cutting and length and diameter of roots. Camus genotype showed the highest rate of rooting and other measured characteristics compared to yellow white Qalhar genotype. IBA increased the percent of rooting, root number, length and diameter in both genotypes. Depending on the genotype, IBA stimulated rooting effectively; the highest percent of rooting in the genotype Camus was observed at the concentration of 2000 mg/L-1 and in the genotype yellow white Qalhar at the concentration of 1000 mg/L-1.ریشه‌زایی ژنوتیپ قلمه نیمه‌خشبی‌ گل محمدیCutting Damask rose Genotypes Rooting5968http://ijop.isop.ir/Pages/PublishedArticles.aspx?paid=14AzamRanjbarاعظمرنجبرNoDepartment of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University of Tehranگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهرانNoorollahAhmadiنورالهاحمدیahmadin@modares.ac.irNoDepartment of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University of Tehranگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران