امروز یکشنبه 14 آذر 1400

96H12

توسعه و طراحی فضای سبز

پژوهشی کامل

Fa

معرفی و شناسایی گونه‌های منطقه نمایشی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

 

 

این تحقیق با هدف معرفی، شناسایی و ارزیابی مورفولوژی و فنولوژی گونه‌های موجود در منطقه نمایشی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران صورت پذیرفت. در ابتدا منطقه نمایشی (Display) به وسعت 8/1 هکتار به 6 قطعه و هریک به بخش‌های کوچکتر تقسیم شد. نقشه کاشت آنها تهیه و گونه‌ها شناسایی و مشخص گردید. سپس تغییرات فنولوژی آنها طی 20 سال بررسی گردید. نتایج نشان داد که 63 گونه درخت، 87 گونه درختچه، 31 گونه بوته‌ای و علفی و 14 گونه کفپوش و بطور کلی 195 گونه و کولتیوار از 100 جنس و 45 خانواده گیاهی در قطعه نمایشی مستقر شده و با اقلیم تهران سازگاری یافتند. پس از آن با مطالعه تغییرات فنولوژیکی و موارد استفاده در جنگل و یا فضای سبز به 6 گروه: با بیشترین رشد طولی و قطری در سال (16 گونه)، میوه نسبتا" پایا (12 گونه)، همیشه سبز بودن (33 گونه)، تغییر رنگ برگ در فصول مختلف (6 گونه)، مدت زمان گلدهی طولانی (10 گونه) و گلدهی پاییز یا زمستانه (5 گونه) تفکیک و مشخص شد.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی
افسون رحمانپوربخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران. ایرانarahmanpour[AT]rifr-ac.ir نویسنده مسئول
مریم حسنی نژادبخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران. ایران نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده