امروز دوشنبه 4 مرداد 1400

97C20

به نژادی و به باغی

پژوهشی کامل

Fa

قلمه‌گیری در زمان‌های مختلف جهت بهبود ریشه‌زایی و خصوصیات رویشی قلمه گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis)

 

 

گل کاغذی یکی از گل‌های مهم فضای سبز در مناطق گرمسیر می باشد. در این پژوهش تأثیر زمان‌های مختلف قلمه گیری (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) بر خصوصیت های مختلف رویشی گل کاغذی قرمز رنگ (Bougainvillea spectabilis Willd) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار اجرا شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بیشترین وزن‌تر و خشک ‌ریشه، طول ریشه در خردادماه مشاهده شد. سایر صفت ها مانند تعداد برگ، تعداد شاخساره، طول شاخساره، وزن‌تر و خشک شاخساره و طول ریشه به‌طور معنی داری در قلمه های گرفته شده در تیرماه نسبت به سایر ماه‌ها بیشتر بود. بر اساس نتایج تیرماه بهترین زمان قلمه گیری گل کاغذی قرمز رنگ در شرایط گرمسیر ایران است.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی
بتول ذاکری زیارتیسازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، شهرداری، بندرعباس، ایران نویسنده مسئول
زهرا سلیمانیسازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، شهرداری، بندرعباس، ایران نویسنده مسئول
سمیه رستگارگروه باغبانی، دانشکده کشاوزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایرانrastegarhort[AT]gmail.com نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده