امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

97F22

فیزیولوژی پس از برداشت

پژوهشی کامل

Fa

بهبود خصوصیات کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس Eustoma grandiflorum (Raf.) shinn.] [با استفاده از ژل کتیرا و آب گرم

 

 

لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum (Raf) shinn.) یکی از مهم ترین گل های شاخه بریده در جهان است که از عمر گلجایی نسبتا کوتاهی برخوردار است. معمولا از ژل کتیرا و تیمار آب گرم جهت افزایش عمر انبارمانی میوه ها استفاده می شود و تاکنون مطالعات اندکی در خصوص استفاده از این تیمارها روی گل های شاخه بریده صورت گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثر ژل کتیرا و تیمار آب گرم در افزایش عمر گلجایی و بهبود خصوصیات کیفی گل شاخه بریده لیزیانتوس می باشد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سیزده تیمار شامل سه سطح کتیرا (1، 5/2 و 5%) به دو صورت کوتاه مدت و دائم، آب گرم در دو دمای 35 و 45 درجه سانتی گراد به مدت 2، 5 و 10 دقیقه و شاهد بدون تیمار، هر کدام با سه تکرار صورت گرفت. بیشترین عمر گلجایی، وزن گل و کمترین جعیت باکتری در تیمار کوتاه مدت ژل کتیرا با غلظت 5/2 درصد حاصل شد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در تیمار دائم ژل کتیرا با غلظت یک درصد به دست آمد. بیشترین محتوای نسبی آب برگ و گلبرگ به ترتیب در تیمار آب 35 درجه سانتی گراد به مدت دو دقیقه و تیمار کتیرا دائم 5/2 و 5% مشاهده شد. بیشترین نشت الکتریکی غشاء در تیمارهای کتیرا (دائم) با غلظت 5/2 و 5% مشاهده شد. کمترین درصد نشت الکتریکی غشاء در نمونه های تیمار آب گرم 45 درجه سانتی گراد به مدت دو دقیقه حاصل شد. به طورکلی هر دو تیمار کتیرا و آب گرم در افزایش عمر گلجایی و بهبود خصوصیات کیفی گل شاخه بریده لیزیانتوس موثر بودند، اما تیمار کوتاه مدت ژل کتیرا بیشترین اثر را نشان داد.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی
فاطمه عبدلیگروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، یزد، ایران نویسنده مسئول
مریم دهستانی اردکانیگروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، یزد، ایرانmdehestani[AT]ardakan.ac.ir نویسنده مسئول
جلال غلام نژادگروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، یزد، ایران نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده