امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

96E6

تغذیه و کشت هیدروپونیک

پژوهشی کامل

Fa

بهبود خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا با تنظیم نسبت نوع نیتروژن مصرفی محلول غذایی درکشت بدون خاک

 

 

این آزمایش با هدف بررسی تأثیر نوع نیتروژن (آمونیوم و نیترات) بر شاخص‌های رشد و گلدهی دو رقم گل ژربرا (استانزا و دابل‌داچ) به منظور توصیه نسبت مناسب آمونیوم به نیترات در محلول غذایی برای حصول عملکرد کمی و کیفی بهینه گل ژربرا صورت ‌گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاَ تصادفی با دو عامل نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی و نوع رقم در سه تکرار انجام شد. عامل اول نسبت آمونیوم به نیترات در چهار سطح شامل صفر به 100، 20 به 80، 40 به 60 و 60 به 40 و عامل دوم رقم ژربرا در دو سطح شامل "استانزا "و "دابل‌داچ " بود. نتایج نشان داد افزایش نسبت آمونیوم در محلول غذایی به بیش از 40 درصد نیتروژن کل موجب کاهش معنی‌دار شاخص‌های رشدی و تعداد گل ژربرا در مقایسه با نسبت آمونیوم به نیترات 20 به 80 شد. بیشترین تعداد گل (314 شاخه بر مترمربع در سال)، وزن خشک ساقه گلدهنده (2/5 گرم)، قطر ساقه گلدهنده (92/0 سانتی‌متر)، استحکام ساقه گل‌دهنده (31/2 کیلوگرم) و عمر پس از برداشت (14 روز) از گلهای تغذیه شده با محلول غذایی دارای نسبت 20 به 80 آمونیوم به نیترات بدست آمد. باتوجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش محلول غذایی با نسبت آمونیوم به نیترات 20 به 80 به عنوان محلول غذایی مناسب برای تولید بهینه کمی و کیفی گل ژربرای شاخه بریده توصیه گردید.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی
محمدعلی خلجپژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلاتkhalaj56[AT]yahoo.com نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده