امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

97C19

به نژادی و به باغی

مروری

Fa

مدیریت ساختار بوته رزهای شاخه بریده با تاکید بر خم‌سازی شاخه

 

 

بدون شک رز شاخه بریده یکی از مهم ترین گیاهان زینتی و محصولات اقتصادی مورد علاقه در جهان است. مدیریت ساختار بوته رز، نقش مهمی در تولید گل در طول سال دارد و میزان طول عمر بوته رز را تعیین کرده و نیز نمو گیاه و کیفیت شاخه‌های گل (طول، قطر و وزن) را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تولید سنتی رزهای شاخه بریده به صورت پرورش گیاهان در بسترهای زمینی و تربیت کانوپی آن‌ها به صورت پرچین‌های بلند عمودی بوده است. اما در حال حاضر پرورش دهندگان رز، این روش را با خم کردن شاخه‌های غیرتولیدی (ساقه‌های با طول و قطر کم و نیز با پتانسیل شاخه کور) تغییر داده‌اند. در این روش با خم کردن شاخه‌ها، میزان هورمون ایندول استیک اسید (IAA) درونی کاهش یافته اما مقدار سایتوکینین و اتیلن افزایش یافته و این سبب کاهش رشد و افزایش شاخه‌دهی و نیز تسریع و افزایش در گلدهی می‌شود. همچنین خم کردن شاخه، با افزایش جذب نور و ساخت آسیمیلات‌های فتوسنتزی بیشتر و تغییر جریان آن‌ها از برگساره شاخه‌های خم شده به سمت پاشاخه‌ها، سبب رشد مناسب آن‌ها و افزایش کیفیت شاخه‌های گل تولید شده روی آن‌ها می‌شود. در این پژوهش مدیریت مناسب ساختار بوته رز شاخه بریده با تاکید بر خم‌سازی شاخه (بندینگ) به‌طور کامل بررسی شده است.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی
فرزاد نظریگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایرانf.nazari[AT]uok.ac.ir نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده