امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

96L4

توانمندی ها و چالش های صنعت گل

پژوهشی کامل

Fa

ارزیابی شاخص‌های جوانه‌زنی دو گونه سریش ایرانی (Eremurus kopetdaghensis و Eremurus luteus) با تیمار اسید جیبرلیک و سرما

 

 

سریش از گیاهان ریزوم‌دار بهارگل با گل‌آذین زیبا و منحصر به فردی است که ارزش زینتی بسیاری دارد. متاسفانه علیرغم ارزشمند بودن گونه‌های بومی آن، اطلاعات در مورد تنوع آن اندک و تنها استفاده از چسب سریش مرسوم بوده است. هدف از این پژوهش معرفی با صرفه‌ترین روش جوانه‌زنی و رفع خفتگی بذرهای سریش کپت داغ (Eremurus kopetdaghensis M. Pop ex B. Fedtsch.) و سریش لیمویی (Eremurus luteus Baker) و ارائه مناسبترین گونه برای شرایط ایران بود. بدین منظور برای دستیابی به مناسبترین مکان جهت افزایش جوانه‌زنی، قدرت زنده‌مانی و رفع خفتگی بذرها، تحت پیش تیمارهای محرک فیزیکی شامل خیساندن بذر به‌مدت 72 ساعت، سمباده کشیدن پوسته بذر و تیمار هورمونی جیبرلیک اسید ppm 10 قرار گرفتند و سپس در خاک گلدان در سه مکان کجور، باغ گیاه‌شناسی ملی ایران با دمای متغیر و در سردخانه با سرمای ثابت 4 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 30 روز نگهداری شدند. نتایج نشان داد برای شکست خواب و افزایش جوانه‌زنی به اسید جیبرلیک ppm 10 و افزایش تعداد روزهای یخبندان نیاز است و سرمای زمستانه موجب تاخیر در زمان جوانه‌زنی و افزایش تعداد بذرهای جوانه زده شد که در سریش کپت داغ با درصد جوانه‌زنی 70، سرعت جوانه‌زنی 5/7، شاخص بنیه بذر 23/7 و در سریش لیمویی با درصد جوانه‌زنی 55، سرعت جوانه‌زنی 79/8 و شاخص بنیه بذر 15/10 در کجور، به ترتیب در سریش کپت داغ 6/42، 9/8، 56/5 و در سریش لیمویی 40، 6/9، 06/11 در باغ گیاه‌شناسی و در سریش کپت داغ 3/33، 31/0، 56/0 و در سریش لیمویی 33/45، 72/0، 65/3 در سردخانه بود و در مقایسه با تیمار شاهد که فقط تحت پیش تیمار محرک فیزیکی بودند اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. مقایسه‌ی بین دو گونه نشان داد که قدرت زنده‌مانی سریش لیمویی بیشتر از سریش کپت داغ در هر سه موقعیت باغ گیاهشناسی، کجور و سردخانه با سرمای ثابت 4 درجه سانتی‌گراد بود و می‌توان از این گونه برای تکثیر در اقلیم‌های مشابه استفاده نمود.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی
افسون رحمانپور1. بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران. ایران نویسنده مسئول
آتوسا وزیریگروه زیست شناسی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی: 3697-19395. تهران، ایران.vaziri[AT]pnu.ac.ir نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده