امروز پنجشنبه 26 فروردین 1400

96C16

به نژادی و به باغی

پژوهشی کامل

Fa

افزایش کیفیت و تسریع گلدهی گل سنبل توسط دمای مناسب انبارداری پیاز گل

 

 

این پژوهش بهمنظور ارزیابی اثر تیمارهای دمائی مختلف بر ترکیبات بیوشیمیایی و صفات رشدی پیازهای سنبل اجرا گردید. در این آزمایش پیازهای سنبل رقم Blue jacket به مدت 4 هفته در معرض تیمارهای دمایی 5، 10، 15 و 20 درجه سانتی‌گراد قرار گرفته و صفات بیوشیمیایی شامل میزان کربوهیدرات‌های محلول، پروتئین، تری‌گلیسرید، آنزیم‌های پراکسیداز و آمیلاز در طول انبارداری و همچنین صفات اندازه برگ، اندازه گل آذین، قطر ساقه، طول ساقه، تعداد برگ و شروع گلدهی در طول دوره رشدی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که تیمارهای 5 و 10 درجه سانتی‌گراد دارای بیشترین میزان کربوهیدرات‌های محلول، پروتئین و تری‌گلیسرید بوده و تیمارهای 15 و 20 درجه سانتی‌گراد دارای بیشترین میزان فعالیت آنزیمی بودند. همچنین، در بررسی طول فصل رشدی پیازهای تیمار شده، مشخص شد که تیمارهای دمایی 5 و 10 درجه سانتی‌گراد دارای رشد بهتری بوده و شروع گلدهی سریعتری داشند. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آماده، برای نگهداری پیازهای سنبل قبل از کاشت، دماهای 5 و 10 درجه سانتی‌گراد برای افزایش کیفیت گل و تسریع گلدهی سنبل توصیه می‌گردد.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی
ایوب ملا احمد نالوسیدانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران نویسنده مسئول
فریده بنی اسدیگروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران نویسنده مسئول
محمد فظیلتیگروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران نویسنده مسئول
بهزاد ادریسیپژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات نویسنده مسئول
پژمان آزادیبخش مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده