امروز شنبه 2 بهمن 1400
جستجو
تا

     


تعداد موارد: 42 - در حال نمایش صفحه: 1 از 5

مقالات چاپ شده
کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگانفایلشماره نشریه
97C19مدیریت ساختار بوته رزهای شاخه بریده با تاکید بر خم‌سازی شاخهبه نژادی و به باغیمروریFaفرزاد نظریدیدن
چکیده: بدون شک رز شاخه بریده یکی از مهم ترین گیاهان زینتی و محصولات اقتصادی مورد علاقه در جهان است. مدیریت ساختار بوته رز، نقش مهمی در تولید گل در طول سال دارد و میزان طول عمر بوته رز را تعیین کرده و نیز نمو گیاه و کیفیت شاخه‌های گل (طول، قطر و وزن) را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تولید سنتی رزهای شاخه بریده به صورت پرورش گیاهان در بسترهای زمینی و تربیت کانوپی آن‌ها به صورت پرچین‌های بلند عمودی بوده است. اما در حال حاضر پرورش دهندگان رز، این روش را با خم کردن شاخه‌های غیرتولیدی (ساقه‌های با طول و قطر کم و نیز با پتانسیل شاخه کور) تغییر داده‌اند. در این روش با خم کردن شاخه‌ها، میزان هورمون ایندول استیک اسید (IAA) درونی کاهش یافته اما مقدار سایتوکینین و اتیلن افزایش یافته و این سبب کاهش رشد و افزایش شاخه‌دهی و نیز تسریع و افزایش در گلدهی می‌شود. همچنین خم کردن شاخه، با افزایش جذب نور و ساخت آسیمیلات‌های فتوسنتزی بیشتر و تغییر جریان آن‌ها از برگساره شاخه‌های خم شده به سمت پاشاخه‌ها، سبب رشد مناسب آن‌ها و افزایش کیفیت شاخه‌های گل تولید شده روی آن‌ها می‌شود. در این پژوهش مدیریت مناسب ساختار بوته رز شاخه بریده با تاکید بر خم‌سازی شاخه (بندینگ) به‌طور کامل بررسی شده است.
96E6بهبود خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا با تنظیم نسبت نوع نیتروژن مصرفی محلول غذایی درکشت بدون خاکتغذیه و کشت هیدروپونیکپژوهشی کاملFaمحمدعلی خلجدیدن
چکیده: این آزمایش با هدف بررسی تأثیر نوع نیتروژن (آمونیوم و نیترات) بر شاخص‌های رشد و گلدهی دو رقم گل ژربرا (استانزا و دابل‌داچ) به منظور توصیه نسبت مناسب آمونیوم به نیترات در محلول غذایی برای حصول عملکرد کمی و کیفی بهینه گل ژربرا صورت ‌گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاَ تصادفی با دو عامل نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی و نوع رقم در سه تکرار انجام شد. عامل اول نسبت آمونیوم به نیترات در چهار سطح شامل صفر به 100، 20 به 80، 40 به 60 و 60 به 40 و عامل دوم رقم ژربرا در دو سطح شامل "استانزا "و "دابل‌داچ " بود. نتایج نشان داد افزایش نسبت آمونیوم در محلول غذایی به بیش از 40 درصد نیتروژن کل موجب کاهش معنی‌دار شاخص‌های رشدی و تعداد گل ژربرا در مقایسه با نسبت آمونیوم به نیترات 20 به 80 شد. بیشترین تعداد گل (314 شاخه بر مترمربع در سال)، وزن خشک ساقه گلدهنده (2/5 گرم)، قطر ساقه گلدهنده (92/0 سانتی‌متر)، استحکام ساقه گل‌دهنده (31/2 کیلوگرم) و عمر پس از برداشت (14 روز) از گلهای تغذیه شده با محلول غذایی دارای نسبت 20 به 80 آمونیوم به نیترات بدست آمد. باتوجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش محلول غذایی با نسبت آمونیوم به نیترات 20 به 80 به عنوان محلول غذایی مناسب برای تولید بهینه کمی و کیفی گل ژربرای شاخه بریده توصیه گردید.
96H15کاربرد نخل های زینتی برای طراحی فضای سبز و خشک منظر سازیتوسعه و طراحی فضای سبزمروریFaهمایون فرهمنددیدن
چکیده: تیره نخل، از اهمیت زیادی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری برخوردار است و دارای 184 جنس و 2500-2000 گونه است. نخل‌های زینتی به دلیل عادت رشد، رنگ، شکل و نیز سازگاری گسترده به شرایط اقلیمی و خاکی، از مهم‌ترین عناصر طراحی باغ و بوستان در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند. شمار بسیار کمی از گونه‌ها نیز به دلیل سازگاری خوبی که دارند به فضای سبز مناطق معتدله گرم و معتدله انتقال یافته‌اند. نخل‌های زینتی به صورت گروهی یا توده‌ای، ردیفی و نیز برای نقاط تاکید یا کانونی در طراحی فضای سبز به کار می‌روند. نخل‌ها در کنار ساختمان‌های عمومی، پارک‌ها، خیابان‌ها، نزدیک استخرهای شنا، رستوران‌ها، هتل‌ها، تفرج‌گاه‌ها و غیره، به ویژه در مناطق ساحلی استفاده می‌شوند. به طور کلی، نخل های زینتی از گیاهان کم توقع فضای سبز هستند و گزینه های مناسبی برای خشک منظرسازی به ویژه در مناطق نیمه گرمسیری و گرمسیری کم آب به شمار می‌آیند. یکی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده کاشت نخل‌های زینتی در فضای سبز به ویژه در مناطق انتقالی، معتدله گرم و معتدله، دماهای پایین است که به سرمازدگی و یخ زدگی می‌انجامد. در این مقاله مروری، ویژگی‌های مهم نخل‌های زینتی برای کاربرد در فضای سبز و نیز برخی از چالش‌های آنها، بررسی می‌گردد. همچنین برخی از گونه‌هایی که برای مناطق سردتر مناسب هستند، پیشنهاد شده‌اند.
97F22بهبود خصوصیات کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس Eustoma grandiflorum (Raf.) shinn.] [با استفاده از ژل کتیرا و آب گرمفیزیولوژی پس از برداشتپژوهشی کاملFaفاطمه عبدلی، مریم دهستانی اردکانی، جلال غلام نژاددیدن
چکیده: لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum (Raf) shinn.) یکی از مهم ترین گل های شاخه بریده در جهان است که از عمر گلجایی نسبتا کوتاهی برخوردار است. معمولا از ژل کتیرا و تیمار آب گرم جهت افزایش عمر انبارمانی میوه ها استفاده می شود و تاکنون مطالعات اندکی در خصوص استفاده از این تیمارها روی گل های شاخه بریده صورت گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثر ژل کتیرا و تیمار آب گرم در افزایش عمر گلجایی و بهبود خصوصیات کیفی گل شاخه بریده لیزیانتوس می باشد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سیزده تیمار شامل سه سطح کتیرا (1، 5/2 و 5%) به دو صورت کوتاه مدت و دائم، آب گرم در دو دمای 35 و 45 درجه سانتی گراد به مدت 2، 5 و 10 دقیقه و شاهد بدون تیمار، هر کدام با سه تکرار صورت گرفت. بیشترین عمر گلجایی، وزن گل و کمترین جعیت باکتری در تیمار کوتاه مدت ژل کتیرا با غلظت 5/2 درصد حاصل شد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در تیمار دائم ژل کتیرا با غلظت یک درصد به دست آمد. بیشترین محتوای نسبی آب برگ و گلبرگ به ترتیب در تیمار آب 35 درجه سانتی گراد به مدت دو دقیقه و تیمار کتیرا دائم 5/2 و 5% مشاهده شد. بیشترین نشت الکتریکی غشاء در تیمارهای کتیرا (دائم) با غلظت 5/2 و 5% مشاهده شد. کمترین درصد نشت الکتریکی غشاء در نمونه های تیمار آب گرم 45 درجه سانتی گراد به مدت دو دقیقه حاصل شد. به طورکلی هر دو تیمار کتیرا و آب گرم در افزایش عمر گلجایی و بهبود خصوصیات کیفی گل شاخه بریده لیزیانتوس موثر بودند، اما تیمار کوتاه مدت ژل کتیرا بیشترین اثر را نشان داد.
97C20قلمه‌گیری در زمان‌های مختلف جهت بهبود ریشه‌زایی و خصوصیات رویشی قلمه گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis)به نژادی و به باغیپژوهشی کاملFaبتول ذاکری زیارتی، زهرا سلیمانی، سمیه رستگاردیدن
چکیده: گل کاغذی یکی از گل‌های مهم فضای سبز در مناطق گرمسیر می باشد. در این پژوهش تأثیر زمان‌های مختلف قلمه گیری (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) بر خصوصیت های مختلف رویشی گل کاغذی قرمز رنگ (Bougainvillea spectabilis Willd) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار اجرا شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بیشترین وزن‌تر و خشک ‌ریشه، طول ریشه در خردادماه مشاهده شد. سایر صفت ها مانند تعداد برگ، تعداد شاخساره، طول شاخساره، وزن‌تر و خشک شاخساره و طول ریشه به‌طور معنی داری در قلمه های گرفته شده در تیرماه نسبت به سایر ماه‌ها بیشتر بود. بر اساس نتایج تیرماه بهترین زمان قلمه گیری گل کاغذی قرمز رنگ در شرایط گرمسیر ایران است.
96H12معرفی و شناسایی گونه‌های منطقه نمایشی باغ گیاه‌شناسی ملی ایرانتوسعه و طراحی فضای سبزپژوهشی کاملFaافسون رحمانپور، مریم حسنی نژاددیدن
چکیده: این تحقیق با هدف معرفی، شناسایی و ارزیابی مورفولوژی و فنولوژی گونه‌های موجود در منطقه نمایشی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران صورت پذیرفت. در ابتدا منطقه نمایشی (Display) به وسعت 8/1 هکتار به 6 قطعه و هریک به بخش‌های کوچکتر تقسیم شد. نقشه کاشت آنها تهیه و گونه‌ها شناسایی و مشخص گردید. سپس تغییرات فنولوژی آنها طی 20 سال بررسی گردید. نتایج نشان داد که 63 گونه درخت، 87 گونه درختچه، 31 گونه بوته‌ای و علفی و 14 گونه کفپوش و بطور کلی 195 گونه و کولتیوار از 100 جنس و 45 خانواده گیاهی در قطعه نمایشی مستقر شده و با اقلیم تهران سازگاری یافتند. پس از آن با مطالعه تغییرات فنولوژیکی و موارد استفاده در جنگل و یا فضای سبز به 6 گروه: با بیشترین رشد طولی و قطری در سال (16 گونه)، میوه نسبتا" پایا (12 گونه)، همیشه سبز بودن (33 گونه)، تغییر رنگ برگ در فصول مختلف (6 گونه)، مدت زمان گلدهی طولانی (10 گونه) و گلدهی پاییز یا زمستانه (5 گونه) تفکیک و مشخص شد.
97C21کاربرد پلی‌پلوئیدی در به‌نژادی گیاهان زینتی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ریزازدیادی و بیوتکنولوژیمروریFaمریم جعفرخانی کرمانی، معصومه عمادپوردیدن
چکیده: گونه‌های گیاهی با بیش از دو سری کروموزوم را پلی پلوئید یا چندگان می‌نامند که معمولا با نوعی جهش در طول دوره تکامل گیاهان به‌طور خودبخودی در طبیعت ایجاد می‌شوند و به علت افزایش تنوع ژنتیکی در سلسله گیاهان، در سازگار ساختن آن‌ها در محیط‌های جدید و تکامل طبیعی و به‌نژادی گیاهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. هدف از این مطالعه، بررسی برخی جنبه های القا چندگانی و تأثیر آن بر بهنژادی گیاهان زینتی است. مقاله حاضر ضمن اشاره به مزایا و معایب چندگانی و معرفی مواد افزاینده سطح پلوئیدی، به کاربرد روش افزایش سطح پلوئیدی در به‌نژادی گیاهان زینتی با ذکر مثال‌هایی از القا چندگانی در گیاهان زینتی اشاره کرده است. نتایج این بررسی نشان داد که اگر چه در برخی گیاهان، چندگانی با معایبی همراه است اما در کل این گیاهان دارای مزایای عمده ای نسبت به گیاهان دیگر هستند. همچنین به دلیل پیچیدگی عملکرد مواد افزاینده سطح پلوئیدی و نیز پاسخ گیاهان مختلف به این مواد، نوع و غلظت مواد القاء کننده چندگانی، زمان تیمار و نوع ریزنمونه برای هر گیاه باید مستقلا بهینه شود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که القا چندگانی عموما با تغییراتی از جمله تغییر در قدرت رشد گیاه، اندازه میوه و گل، اندازه برگ و ضخامت برگ، میزان باروی و مقاومت به تنش‌های زیستی و غیر زیستی همراه است و می‌توان از آن به عنوان یک روش مدرن برای به‌نژادی گیاهان زینتی استفاده نمود.
96C17تاثیر محلول‏های مختلف بر ماندگاری و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف رز شاخه بریدهفیزیولوژی پس از برداشتپژوهشی کاملFaروح اله مرادی، مهدی نقی زادهدیدن
چکیده: به منظور بررسی واکنش دو رقم شاخه بریده رز به محلول‏های مختلف نگهداری آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل رقم در دو سطح (پیچ و سوربیت) و ماده ماندگاری در شش سطح (آب مقطر (شاهد)، اتانول (4%)، بنزیل آدنین (15/0 گرم در لیتر)، اسید جیبرلیک (1/0 گرم در لیتر)، ساکارز (3%) و اسانس مرزه (20 میلی لیتر در یک لیتر)) بود.‏ نتایج نشان داد که رقم پیچ واکنش مناسب‏تری به محلول‏های نگهداری نشان داد و از زمان ماندگاری، میزان جذب محلول، وزن تر نسبی و شاخص پایداری غشاء بیشتری نسبت به رقم سوربیت برخوردار بود. غلظت پرولین و تعداد غنچه‏های باز نشده در رقم سوربیت بیشتر از رقم پیچ بود. محلول‏های مختلف نگهداری تاثیر معنی‏داری بر کلیه صفات مورد بررسی داشتند. بیشترین عمر گلجایی (64/8 روز)، میزان جذب محلول (51/71 میلی لیتر) و مواد جامد محلول (52/5 درصد) در محلول حاوی ساکارز بدست آمد. از طرف دیگر، کمترین میزان این صفات و همچنین بیشترین تعداد غنچه باز نشده و محتوی پرولین در محلول حاوی اتانول مشاهده شد. در هر دو رقم رز، محلول حاوی ساکارز و اسید جیبرلیک در کلیه روزهای مورد بررسی از وزن تر نسبی، قطر گل و درصد شاخص پایداری غشاء بالاتری نسبت به دیگر محلول‏ها برخوردار بودند. کمترین روند این صفات در محلول حاوی اتانول مشاهده شد. بطور کلی، به‏نظر می‏رسد تیمار گل شاخه بریده رز با ساکارز تاثیر مثبتی در بهبود زمان ماندگاری آن داشته باشد.
96C16افزایش کیفیت و تسریع گلدهی گل سنبل توسط دمای مناسب انبارداری پیاز گلبه نژادی و به باغیپژوهشی کاملFaایوب ملا احمد نالوسی، فریده بنی اسدی، محمد فظیلتی، بهزاد ادریسی، پژمان آزادیدیدن
چکیده: این پژوهش بهمنظور ارزیابی اثر تیمارهای دمائی مختلف بر ترکیبات بیوشیمیایی و صفات رشدی پیازهای سنبل اجرا گردید. در این آزمایش پیازهای سنبل رقم Blue jacket به مدت 4 هفته در معرض تیمارهای دمایی 5، 10، 15 و 20 درجه سانتی‌گراد قرار گرفته و صفات بیوشیمیایی شامل میزان کربوهیدرات‌های محلول، پروتئین، تری‌گلیسرید، آنزیم‌های پراکسیداز و آمیلاز در طول انبارداری و همچنین صفات اندازه برگ، اندازه گل آذین، قطر ساقه، طول ساقه، تعداد برگ و شروع گلدهی در طول دوره رشدی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که تیمارهای 5 و 10 درجه سانتی‌گراد دارای بیشترین میزان کربوهیدرات‌های محلول، پروتئین و تری‌گلیسرید بوده و تیمارهای 15 و 20 درجه سانتی‌گراد دارای بیشترین میزان فعالیت آنزیمی بودند. همچنین، در بررسی طول فصل رشدی پیازهای تیمار شده، مشخص شد که تیمارهای دمایی 5 و 10 درجه سانتی‌گراد دارای رشد بهتری بوده و شروع گلدهی سریعتری داشند. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آماده، برای نگهداری پیازهای سنبل قبل از کاشت، دماهای 5 و 10 درجه سانتی‌گراد برای افزایش کیفیت گل و تسریع گلدهی سنبل توصیه می‌گردد.
96C15القای موتاسیون در گیاه لیلیوم (Lilium longiflorum) با استفاده از پرتو گاما در شرایط درون شیشه‌ایبه نژادی و به باغیپژوهشی کاملFaفاطمه کیخا، محبوبه یزدی، احمد شریفی، زهرا نعمتی، آزاده خادم، عبدالرضا باقریدیدن
چکیده: اصلاح و تولید ارقام جدید گیاهان زینتی و تکثیر و پرورش آن‌ها صنعتی رو به رشد و در حال گسترش است. بدلیل جایگاه لیلیوم در بازارهای داخلی و خارجی و ارزش این گیاه زینتی به عنوان چهارمین گل شاخه بریده دنیا، انجام تحقیقات منسجم برای افزایش تنوع در این گیاه ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش با هدف بررسی اثر پرتوی گاما بر القای جهش در گیاه لیلیوم در شرایط درون شیشه‌ای و شناسایی تغییرات ژنتیکی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR انجام شد. تیمار تابشی پس از باززایی ریزنمونه‌های لایه سلولی نازک فلس‌های پیاز رقمOT Yellow در محیط کشت MS حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر BA و 5/0 میلی‌گرم در لیتر NAA با دُزهای 2، 6 و 10 گری پرتو گاما کبالت 60 اعمال شد. بررسی تغییرات مولکولی موتانت‌های حاصل از القای پرتو گاما با نشانگرISSR نشان داد که تیمار جهش توانسته چندشکلی نسبتاً بالایی در آن‌ها ایجاد کند. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق تمامی تیمارها باعث تغییرات ژنتیکی شده‌اند اما تیمار تابشی با شدت 2 گری از لحاظ ایجاد تنوع و همچنین عدم اختلال در باززایی ریزنمونه‌ها کارآمدتر بوده است. همچنین نشانگر ISSR قدرت تمایز خوبی را به منظور تعیین تنوع ژنتیکی نشان داده است. این نتایج نشان‌دهنده قدرت و کارایی پرتو گاما در ایجاد تنوع ژنتیکی می‌باشد که به‌نژادگر را جهت بهبود واریته‌های گیاهی با خصوصیات مطلوب کمک می‌نماید.

در حال نمایش صفحه: 1 از 5
1