امروز دوشنبه 4 مرداد 1400

شماره های نشریه

3

2

2


    

دوره سوم، شماره دوم

1397/12/22

کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگان
97C19مدیریت ساختار بوته رزهای شاخه بریده با تاکید بر خم‌سازی شاخهبه نژادی و به باغیمروریFaفرزاد نظری
96E6بهبود خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا با تنظیم نسبت نوع نیتروژن مصرفی محلول غذایی درکشت بدون خاکتغذیه و کشت هیدروپونیکپژوهشی کاملFaمحمدعلی خلج
96H15کاربرد نخل های زینتی برای طراحی فضای سبز و خشک منظر سازیتوسعه و طراحی فضای سبزمروریFaهمایون فرهمند
97F22بهبود خصوصیات کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس Eustoma grandiflorum (Raf.) shinn.] [با استفاده از ژل کتیرا و آب گرمفیزیولوژی پس از برداشتپژوهشی کاملFaفاطمه عبدلی، مریم دهستانی اردکانی، جلال غلام نژاد
97C20قلمه‌گیری در زمان‌های مختلف جهت بهبود ریشه‌زایی و خصوصیات رویشی قلمه گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis)به نژادی و به باغیپژوهشی کاملFaبتول ذاکری زیارتی، زهرا سلیمانی، سمیه رستگار
96H12معرفی و شناسایی گونه‌های منطقه نمایشی باغ گیاه‌شناسی ملی ایرانتوسعه و طراحی فضای سبزپژوهشی کاملFaافسون رحمانپور، مریم حسنی نژاد
97C21کاربرد پلی‌پلوئیدی در به‌نژادی گیاهان زینتی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ریزازدیادی و بیوتکنولوژیمروریFaمریم جعفرخانی کرمانی، معصومه عمادپور