امروز دوشنبه 4 مرداد 1400

شماره های نشریه

3

1

1


    

دوره سوم، شماره اول

1397/02/08

کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگان
96C17تاثیر محلول‏های مختلف بر ماندگاری و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف رز شاخه بریدهفیزیولوژی پس از برداشتپژوهشی کاملFaروح اله مرادی، مهدی نقی زاده
96C16افزایش کیفیت و تسریع گلدهی گل سنبل توسط دمای مناسب انبارداری پیاز گلبه نژادی و به باغیپژوهشی کاملFaایوب ملا احمد نالوسی، فریده بنی اسدی، محمد فظیلتی، بهزاد ادریسی، پژمان آزادی
96C15القای موتاسیون در گیاه لیلیوم (Lilium longiflorum) با استفاده از پرتو گاما در شرایط درون شیشه‌ایبه نژادی و به باغیپژوهشی کاملFaفاطمه کیخا، محبوبه یزدی، احمد شریفی، زهرا نعمتی، آزاده خادم، عبدالرضا باقری
96L4ارزیابی شاخص‌های جوانه‌زنی دو گونه سریش ایرانی (Eremurus kopetdaghensis و Eremurus luteus) با تیمار اسید جیبرلیک و سرماتوانمندی ها و چالش های صنعت گلپژوهشی کاملFaافسون رحمانپور، آتوسا وزیری
96E5ارزیابی رشد و نمو پیازچه یک‌ساله لیلیوم هیبرید شرقی در شرایط کمبود عناصر آهن، بور، منگنز و مولیبدنتغذیه و کشت هیدروپونیکپژوهشی کاملFaسیده سمیه شفیعی ماسوله، مریم کریمی علویجه
96L3تاثیر تنش خشکی و شوری بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان پوششی Phyla nodiflora L.) و (Frankenia thymifolia Desf.توانمندی ها و چالش های صنعت گلپژوهشی کاملFaسحر میرزایی، مونا دستوری