امروز دوشنبه 4 مرداد 1400

شماره های نشریه

1

2

2


    

دوره اول، شماره دوم

1395/07/28

کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگان
94D5جهش‌های القایی در کشت درون ‌شیشه‌ای، راهکاری موثر در افزایش تنوع در گیاهان زینتیریزازدیادی و بیوتکنولوژیمروریFaمحبوبه یزدی، عبدالرضا باقری، آزاده خادم، فاطمه کیخا آخر
94G3ضرورت و راهکارهای حفظ و نگهداری منابع ژنتیکی گل و گیاهان زینتی کشورمنابع ژنتیکیمروریFaهدایت باقری، سحر ساکی
94D7اندام‏زایی غیر مستقیم گل جعفری (Tagetes erecta L.) با استفاده از ریزنمونه‏ هیپوکوتیلریزازدیادی و بیوتکنولوژیپژوهشی کاملFaمرضیه جعفری، محمدحسین دانشور
94D2افزایش زنده‌مانی میکروسپورهای رز (رقم آپولو) برای ایجاد گیاهان هاپلوئیدریزازدیادی و بیوتکنولوژیپژوهشی کوتاهFaتکتم احمدی، مهران شریعت پناهی، مریم جعفرخانی کرمانی، کامبیز مشایخی
94D6کاربرد ذغال فعال، اسید آسکوربیک و فلوروگلوسینول در کنترل قهوه‏ای شدن کالوس و القاء اندام‏زایی غیرمستقیم در انجیر معابد (Ficus religiosa L.)ریزازدیادی و بیوتکنولوژیپژوهشی کاملFaمحسن حسامی، محمدحسین دانشور، امین لطفی جلال آبادی
94C8افزایش ریشه‌زایی در قلمه‌های دو ژنوتیپ گل محمدی (Rosa damascena Mill.)به نژادی و به باغیپژوهشی کوتاهFaاعظم رنجبر، نوراله احمدی
94L1معرفی گیاهان گوشتی متحمل به خشکی مناسب برای فضای سبز شهریفیزیولوژی پس از برداشتپژوهشی کاملFaسحر میرزایی، مرتضی خوشخوی، مونا دستوری
94K1عدم تاثیر میدان‌های مغناطیسی بر سرعت جوانه‌زنی بذور فستوکای بلند (Festuca arandinacea cv. Bravado)توسعه و طراحی فضای سبزپژوهشی کاملFaروزبه عباس زاده، مینا رستم زا، راضیه سادات گلستانی هاشمی، هما سادات مسعودیان
94D8عوامل مؤثر بر پدیده شیشه‌ای شدن بافت گیاهی در شرایط کشت درون‌شیشه‌ای و راهکارهای مقابله با آن مطالعه موردی: گیاه میخک (Dianthus caryophyllus L.)ریزازدیادی و بیوتکنولوژیمروریFaسیده مهدیه خرازی، علی تهرانی فر، سیدحسین نعمتی، عبدالرضا باقری، احمد شریفی