امروز دوشنبه 4 مرداد 1400

شماره های نشریه

1

1

1


    

دوره اول، شماره اول

1395/01/15

کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگان
94E2معرفی سیستم بهینه ایروپونیک برای رشد گیاهچه‌های آنتوریومتغذیه و کشت هیدروپونیکپژوهشی کاملFaزهرا شهبانی، محسن کافی، روح انگیز نادری
94E3کاربرد دو گونه قارچ میکوریزا در بسترهای مختلف رشد برای افزایش ریشه زایی قلمه های گیاه شفلرا (Schefflera arboricola)تغذیه و کشت هیدروپونیکپژوهشی کاملFaفاطمه بیدرنامی، زینب محکمی، مهدی شعبانی پور
94F9افزایش عمر پس از برداشت و بهبود شاخص‌های فیزیولوژیکی‌ گل شاخه‌بریده میخک رقم فورچون (Dianthus caryophyllus cv. Fortune) با استفاده از 1-‌ متیل‌سیکلوپروپانفیزیولوژی پس از برداشتپژوهشی کوتاهFaاعظم رنجبر، نوراله احمدی
94D1استفاده از سیستم کشت درون شیشه ای برای افزایش ضریب تکثیر آماریلیس (Hippeastrum hybridum)ریزازدیادی و بیوتکنولوژیپژوهشی کاملFaشهلا امانی، حسین زارعی، سعداله علیزاده اجیرلو، کامبیز مشایخی
94F10افزایش عمر پس از برداشت و خصوصیات فیزیولوژیکی گل شاخه بریده رز رقم پلار استار با تیمارهای ورمی‌کمپوست و هیومیک اسیدفیزیولوژی پس از برداشتپژوهشی کاملFaفرزانه اسکندری، امراله نبی گل، وحید عبدوسی
94N1کاهش آلودگی هوای منازل و محل کار با استفاده از گیاهان زینتیسلامت و محیط زیستمروریFaایوب ملااحمد نالوسی، پژمان آزادی، هدایت باقری
94H2نقش رنگدانه ها و ساز و کارهای احتمالی درگیر در تغییر رنگ برگ گیاهان و اهمیت آن در فضای سبزتوسعه و طراحی فضای سبزمروریFaهمایون فرهمند، نجمه مهدیخانی
94H4گیاهان بومی در منظر شهریتوسعه و طراحی فضای سبزمروریFaزهرا کریمیان