امروز شنبه 2 بهمن 1400

فرایند پذیرش مقاله

ابتدا مقاله توسط مولف فرستاده می شود و پس از مطرح شدن در هیت تحریریه و در صورت تایید برای داوران منتخب ارسال خواهد شد. نتایج داوری و در صورت لزوم پیشنهادات اصلاحی برای مولف ارسال و پس از انجام اصلاحات و در صورت تایید داور نهایی مورد پذیرش چاپ قرار خواهد گرفت.