امروز شنبه 2 بهمن 1400

اعضای هیئت تحریریه

اعضا هیات تحریریه مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی
دکتر آزادی پژمان استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دکتر احمدی نوراله استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر باقری هدایت استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر تهرانی فر علی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر جعفرخانی کرمانی مریم دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دکتر چمنی اسمعیل استاد دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر دانشور محمدحسین استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
دکتر روح اللهی ایمان استادیار دانشگاه شاهد
دکتر زکی زاده هدایت استادیار دانشگاه گیلان
دکتر سمیعی لیلا استادیار دانشگاه فردوسی مشهد پژوهشکده علوم گیاهی
دکتر صالحی حسن استاد داشنگاه شیراز
دکتر کافی محسن استاد دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر روح اللهی ایمان استادیار دانشگاه شاهد
دکتر میرابوالفتحی منصوره استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
دکتر نادری روح انگیز استاد دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی