امروز شنبه 2 بهمن 1400

نمایه موضوعی

مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی در زمینه های زیر مقاله می پذیرد:

 • راهکارهای توسعه صادرات
 • سازه ها و اتوماسیون گلخانه ای
 • به نژادی و به زراعی
 • ریزازدیادی و بیوتکنولوژی
 • تغذیه و کشت هیدروپونیک
 • فیزیولوژی پس از برداشت
 • منابع ژنتیکی
 • توسعه و طراحی فضای سبز
 • آفات و بیماری ها
 • اقتصاد و بازار
 • تجاری سازی فناوری های نوین
 • توانمندی ها و چالش های صنعت گل
 • فرهنگ و الگوی مصرف
 • سلامت و محیط زیست